§ 1. - Zawiadomienia w postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstw bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.20

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  1.
W postępowaniu upadłościowem spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będących przedsiębiorstwami bankowemi, sądy obowiązane są przesyłać Ministerstwu Przemysłu i Handlu odpisy (wypisy) następujących pism:
a)
wniosku o ogłoszenie upadłości;
b)
postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postanowienia, oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości;
c)
wniosku o prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego dłużej, niż w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia upadłości oraz postanowienia załatwiającego ten wniosek;
d)
podania upadłego o dopuszczenie do zawarcia układu;
e)
postanowień o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu;
f)
postanowień o umorzeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego.