Zatwierdzenie umowy zawartej między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku w dniu 28 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.47.423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 maja 1927 r.
o zatwierdzeniu umowy zawartej między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku w dniu 28 listopada 1925 r.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Zatwierdza się umowę zawartą pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w sprawie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisaną w Gdańsku w dniu 28 listopada 1925 r.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia oraz umowy powierza się Ministrowi Sprawiedliwości

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.