Zastosowanie uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności i przy podziale wspólnie użytkowanych gruntów w dobrach ziemskich "Międzyrzecz i Witoróż", położonych w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.519

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 22 czerwca 1927 r.
o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy zniesieniu służebności i przy podziale wspólnie użytkowanych gruntów w dobrach ziemskich "Międzyrzec i Witoróż", położonych w województwie lubelskiem.

Na mocy cz. 4 art. 52 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 74) zarządzam co następuje:
Przy zniesieniu służebności i przy podziale wspólnie użytkowanych gruntów w dobrach ziemskich "Międzyrzec i Witoróż", położonych w województwie lubelskiem, a stanowiących własność Artura i Andrzeja Potockich, w trybie umownym i przymusowym-stosuje się przepis cz. 3 art. 52 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 74).
Siedzibą delegata Ministra Reform Rolnych i komisarza służebnościowego, wyznaczonych stosownie do przepisu cz. 3 art. 52 powołanego rozporządzenia, jest miasto Międzyrzec.
Przewidzianego w art. 8 zawiadomienia dokona się tylko przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Polskim o zamierzonem zniesieniu w trybie umownym lub przymusowym wszystkich służebności, obciążających dobra ziemskie "Międzyrzec i Witoróż". Ogłoszenie to winno nastąpić przynajmniej na miesiąc przed rozpoznaniem przez delegata Ministra Reform Rolnych pierwszego z poszczególnych projektów lub umów, dotyczących znoszenia tych służebności.
Strony są zwolnione od obowiązku złożenia dokumentów, wymienionych w p. e, f i g § 11 rozporządzenia wykonawczego Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 14, poz. 109), zarówno przy postępowaniu umownem, jak i przymusowem (§ 23 tegoż rozporządzenia).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.