§ 9. - Zasady wynagradzania oraz wymogi kwalifikacyjne pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.241.2075

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  9.
1.
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2.
Przewodniczący określa wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady i warunki przyznawania premii.