Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.37.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 lipca 1960 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików.

Na podstawie art. 19 § 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Członkowie komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików, działającej:
1) przy organie do spraw zdrowia prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub
2) przy zakładzie lecznictwa zamkniętego,

otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tych komisji.

2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosi:
1) dla przewodniczącego komisji - 38 zł,
2) dla członka i protokolanta (sekretarza) komisji - 25 zł.
3. Wynagrodzenie dla członka komisji-lekarza może być w uzasadnionych przypadkach podwyższone, nie więcej jednak niż do 38 zł.
4. Wynagrodzenie protokolanta (sekretarza) komisji może być w uzasadnionych przypadkach ustalone ryczałtowo w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie.
5. Wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 wypłaca się tylko za udział w posiedzeniu komisji, odbytym poza godzinami urzędowymi.
§  2.
1. Członkowi komisji społeczno-lekarskiej, biorącemu udział w posiedzeniu komisji w godzinach służbowych, który w związku z tym utracił zarobek, przysługuje zwrot utraconego zarobku.
2. Wysokość utraconego zarobku powinna być udowodniona ilością czasu poświęconego pracom komisji łącznie z dojazdem oraz przeciętną dziennego lub godzinowego zarobku stosowaną przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
3. Członkowi komisji, korzystającemu ze zwrotu utraconego zarobku, nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w § 1.
§  3. Zamiejscowi członkowie komisji społeczno-lekarskiej otrzymują niezależnie od wynagrodzenia i zwrotu utraconego zarobku zwrot kosztów przejazdu oraz diety i należność za noclegi według norm ustalonych dla pracowników państwowych przy podróżach służbowych.
§  4. Należności członków komisji społeczno-lekarskich, przewidziane w rozporządzeniu, przyznaje i wpłaca wydział zdrowia prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.