Zasady ustalania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych w powiecie ostrołęckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.30.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 maja 1965 r.
w sprawie zasad ustalania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych w powiecie ostrołęckim.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 191) zarządza się, co następuje:
W razie ustalenia przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce, w trybie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 191), normowej sumy ubezpieczenia dla powiatu ostrołęckiego w wysokości 50% wartości rynkowej średniej jakości zwierząt w powiecie w roku poprzedzającym rok ubezpieczenia – Państwowy Zakład Ubezpieczeń będzie wypłacać odszkodowanie w powiecie ostrołęckim według przepisu § 20 ust. 2 tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 1965 r.