§ 7. - Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. - Dz.U.2013.532 - OpenLEX

§ 7. - Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.532

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
§  7. 
1.  10
 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1)
klas terapeutycznych;
2)
zajęć rozwijających uzdolnienia;
2a) 11
 zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3)
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) 12
 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) 13
 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
5a) 14
 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
6)
warsztatów;
7)
porad i konsultacji.
2.  15
 W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, a także w formie:
1)
zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)
zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3)
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4)
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
5)
porad i konsultacji;
6)
warsztatów.
3.  16
 W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1)
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
2)
porad i konsultacji;
3)
warsztatów i szkoleń.
4.  17
 W szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
5.  18
 Dyrektor szkoły lub placówki organizuje wspomaganie szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10 § 7 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
11 § 7 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
12 § 7 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
13 § 7 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
14 § 7 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret piąte rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
15 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
16 § 7 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
17 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
18 § 7 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.