§ 11. - Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. - Dz.U.2013.532 - OpenLEX

§ 11. - Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.532

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
§  11.  27
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi , w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
27 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1643) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.