Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.
§  4.
1. Organy określone w § 2 ust. 1 podają do wiadomości zarządzenia o badaniach przez:
1) obwieszczenia publiczne - jeżeli chodzi o badanie osób zamieszkałych na określonym obszarze bądź w poszczególnych pomieszczeniach zbiorowych,
2) przesłanie zarządzenia kierownikowi zakładu pracy (szkoły), jeżeli chodzi o badanie pracowników określonych zakładów pracy (studentów, uczniów),
3) indywidualne wezwanie poszczególnych osób do stawienia się na badanie w poradni przeciwgruźliczej.
2. Zarządzenia powinny określać w szczególności:
1) kategorie osób podlegających badaniu,
2) termin i miejsce badania,
3) dodatkowy termin i miejsce badania dla osób, które nie mogły się zgłosić na badanie w terminie określonym w pkt 2,
4) pouczenie o skutkach prawnych w razie niezgłoszenia się na badanie bez usprawiedliwienia.
3. Badania określone w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 przeprowadza się w godzinach pracy albo nauki osób badanych. Terminy i miejsce badań powinny być uzgodnione z kierownikami właściwych zakładów pracy (szkół) i kierownikiem zakładu leczniczo-zapobiegawczego przy zakładzie pracy (lekarzem higieny szkolnej).