Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 lipca 1960 r.
w sprawie zasad przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie dotyczy zasad przeprowadzania badań mających na celu wykrywanie i leczenie gruźlicy, zwanych dalej "badaniami".
§  2.
1. Przeprowadzenie badań zarządzają właściwe do spraw zdrowia organy prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
2. Badania przeprowadzają poradnie przeciwgruźlicze oraz inne zakłady społeczne służby zdrowia, wyznaczone przez organy określone w ust. 1.
§  3.
1. Badaniom mogą być poddawane wybrane grupy ludności albo poszczególne osoby.
2. Badania wybranych grup ludności mogą dotyczyć osób:
1) zamieszkałych na określonym obszarze bądź w pomieszczeniach zbiorowych,
2) zatrudnionych w określonym zakładzie pracy albo
3) pobierających naukę w określonej szkole.
3. Poszczególne osoby mogą być obowiązane do poddania się badaniom, jeżeli:
1) są podejrzane o gruźlicę albo
2) zachodzi potrzeba stwierdzenia, że nie są dotknięte tą chorobą, albo
3) konieczne jest skontrolowanie ich stanu zdrowia.
4. Badaniom nie podlegają:
1) osoby zarejestrowane w poradniach przeciwgruźliczych,
2) osoby, które wykażą, że w okresie trzech miesięcy poprzedzających termin badań poddały się w zakładzie społecznym służby zdrowia zdjęciu rentgenowskiemu narządów klatki piersiowej.
§  4.
1. Organy określone w § 2 ust. 1 podają do wiadomości zarządzenia o badaniach przez:
1) obwieszczenia publiczne - jeżeli chodzi o badanie osób zamieszkałych na określonym obszarze bądź w poszczególnych pomieszczeniach zbiorowych,
2) przesłanie zarządzenia kierownikowi zakładu pracy (szkoły), jeżeli chodzi o badanie pracowników określonych zakładów pracy (studentów, uczniów),
3) indywidualne wezwanie poszczególnych osób do stawienia się na badanie w poradni przeciwgruźliczej.
2. Zarządzenia powinny określać w szczególności:
1) kategorie osób podlegających badaniu,
2) termin i miejsce badania,
3) dodatkowy termin i miejsce badania dla osób, które nie mogły się zgłosić na badanie w terminie określonym w pkt 2,
4) pouczenie o skutkach prawnych w razie niezgłoszenia się na badanie bez usprawiedliwienia.
3. Badania określone w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 przeprowadza się w godzinach pracy albo nauki osób badanych. Terminy i miejsce badań powinny być uzgodnione z kierownikami właściwych zakładów pracy (szkół) i kierownikiem zakładu leczniczo-zapobiegawczego przy zakładzie pracy (lekarzem higieny szkolnej).
§  5. W razie zarządzenia badania osób zatrudnionych w określonym zakładzie pracy albo pobierających naukę w określonej szkole kierownik zakładu pracy (szkoły) jest obowiązany:
1) zawiadomić o terminie i miejscu badania wszystkich pracowników (studentów, uczniów), podlegających badaniom,
2) doręczyć zakładowi społecznemu służby zdrowia przeprowadzającemu badania imienne wykazy:
a) osób podlegających badaniom,
b) osób, które z usprawiedliwionych przyczyn nie mogą zgłosić się na badania,
3) zawiadomić osoby, o których mowa w pkt 2 lit. b), o dodatkowym terminie i miejscu badania,
4) udzielić pomocy personelowi zakładu społecznego służby zdrowia przy organizowaniu i przeprowadzeniu badań.
§  6.
1. Osoby podlegające badaniom są obowiązane zgłosić się na badanie w wyznaczonym czasie i miejscu, a w razie niemożności zgłoszenia się z uzasadnionych przyczyn - usprawiedliwić niezgłoszenie się w terminie 7 dni oraz zgłosić się na badanie w dodatkowym terminie.
2. Obowiązek usprawiedliwienia nie dotyczy osób, których niezgłoszenie się usprawiedliwił kierownik zakładu pracy lub szkoły (§ 5 pkt 2 lit. b).
§  7. Dowodem poddania się badaniom jest:
1) dla ubezpieczonych - adnotacja w legitymacji ubezpieczeniowej dokonana przez zakład przeprowadzający badanie,
2) dla uczniów - adnotacja w książeczce zdrowia,
3) dla innych osób - zaświadczenie o poddaniu się badaniom wystawione przez zakład, który je przeprowadził.
§  8. Osoby pozostające w stosunku pracy (służbowym) mają prawo do zwolnienia z pracy na czas niezbędny do przeprowadzania badań i za czas takiego zwolnienia otrzymują wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
§  9. Osoby, u których w wyniku badania wykryto gruźlicę, podlegają zarejestrowaniu w poradni przeciwgruźliczej właściwej ze względu na miejsce ich zamieszkania.
§  10. Nad stosowaniem się małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych do przepisów rozporządzenia obowiązane są czuwać osoby sprawujące nad nimi władzę rodzicielską lub opiekę albo faktyczną pieczę.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.