Art. 21d. - [Okres obowiązywania polityki publicznej] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1259 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  21d.  [Okres obowiązywania polityki publicznej]
1. 
Polityka publiczna obejmuje okres niewykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.
2. 
Polityka publiczna może obejmować okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju w przypadku, gdy wynika to ze zobowiązań międzynarodowych.
3. 
W przypadku gdy polityka publiczna obejmuje okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, w polityce tej wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju.