[Przekazanie zgromadzonych środków z tytułu opłaty przejściowej na rachunek opłaty przejściowej] - Art. 17. - Zasady pokrywania... - Dz.U.2022.311 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Przekazanie zgromadzonych środków z tytułu opłaty przejściowej na rachunek opłaty przejściowej] - Zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.311 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
Art.  17.  [Przekazanie zgromadzonych środków z tytułu opłaty przejściowej na rachunek opłaty przejściowej]
1.
Operator przekazuje Zarządcy Rozliczeń S.A. informację o środkach zgromadzonych z tytułu opłaty przejściowej za dany okres rozliczeniowy na rachunku operatora oraz o wysokości odsetek od tych środków, w terminie do 23. dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2.
Zarządca Rozliczeń S.A., w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, wystawia na jej podstawie notę księgową dla operatora.
3.
Operator, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej, przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Zarządcy Rozliczeń S.A., zwany dalej "rachunkiem opłaty przejściowej", środki w wysokości wynikającej z noty księgowej.