Art. 6. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 6. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  6.
1. 13
Leki lub środki antykoncepcyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1, oraz artykuły sanitarne, o których mowa w art. 9 ust. 2, są wydawane z aptek na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera lub felczera, zgodnie z uprawnieniami zawodowymi tych osób, w sposób i w formie określonej w przepisach odrębnych.
2. 14
Wystawiający receptę jest obowiązany sprawdzić, czy osoba, na której rzecz wystawiono receptę, odpowiada warunkom określonym w art. 1, oraz dokonać adnotacji o przepisanych lekach, środkach antykoncepcyjnych lub artykułach sanitarnych w dokumentacji medycznej pacjenta, sporządzonej zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej "dokumentacją medyczną".
3. 15
Dokumentację medyczną należy udostępnić do wglądu organom uprawnionym na podstawie odrębnych ustaw oraz członkom samorządu lekarskiego działającym z upoważnienia właściwych terenowo organów nadzoru farmaceutycznego lub okręgowych rad lekarskich.
4. 16
Leki, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1, oraz artykuły sanitarne wymienione w art. 9 ust. 2 podlegają rejestracji w rejestrze usług medycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. 17
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określa wzory recept uprawniających do nabycia leku lub środka antykoncepcyjnego za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywanie oraz kontroli wystawiania i realizacji recept, a także szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wystawianiu i realizacji recept w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2.
6. 18
(skreślony).
13 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.
14 Art. 6 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.

15 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
16 Art. 6 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.

- zmieniony przez art. 6 lit. a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.97.104.661) z dniem 5 grudnia 1997 r.

17 Art. 6 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.

- zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.

18 Art. 6 ust. 6 skreślony przez art. 6 lit. b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.97.104.661) z dniem 5 grudnia 1997 r.