Art. 2. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 2. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  2.

Użyte w ustawie określenie:

1)
leki podstawowe - oznacza leki ratujące życie lub niezbędne w terapii i dla podtrzymania zdrowia, najbardziej uzasadnione w danej grupie leków,
2)
leki uzupełniające - oznacza leki wspomagające lub uzupełniające działanie podstawowych, a także leki najnowszej generacji o zbliżonych właściwościach terapeutycznych a wysokiej cenie,
3)
nazwa międzynarodowa leku - oznacza nazwę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia i umieszczoną w odpowiednich wykazach publikowanych przez tę organizację,
4) 2
nazwa handlowa leku - oznacza nazwę zastrzeżoną przez producenta,
5) 3
materiały medyczne - oznacza artykuły sanitarne oraz inne materiały medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211),
6) 4
artykuły sanitarne - oznacza materiały i preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych oraz środki ich mocowania,
7) 5
środki antykoncepcyjne - oznacza środki farmaceutyczne stosowane w antykoncepcji.
2 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
3 Art. 2 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
4 Art. 2 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
5 Art. 2 pkt 7 dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.