Art. 16. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 16. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  16.

W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w art. 33:

1)
po wyrazie "przysługuje" dodaje się przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2" i w ten sposób ustaloną treść oznacza się jako ust. 1,
2)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zaopatrzenie w leki przysługuje bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie".