§ 8. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  8.
Sołtys organizuje współdziałanie mieszkańców sołectwa, zmierzając w szczególności do zapewnienia:
1)
wykonania na terenie sołectwa zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy,
2)
wykonywania przez mieszkańców sołectwa obowiązków wobec Państwa wynikających z przepisów prawa, uchwał gminnej rady narodowej i rad narodowych wyższego stopnia,
3)
harmonijnego współżycia mieszkańców, utrzymania spokoju i porządku na terenie sołectwa, wzmacniania społecznej dyscypliny mieszkańców,
4)
zagospodarowania gruntów, prawidłowego przebiegu prac polowych oraz stosowania środków służących zwiększeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
5)
zmniejszenia szkód w uprawach i plonach,
6)
zaopatrzenia mieszkańców w wodę do picia i do celów użytkowych, a w miarę potrzeby organizowania jej dowozu,
7)
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego,
8)
realizowania zadań w zakresie obronności na terenie sołectwa, stosownie do zleceń naczelnika gminy,
9)
podnoszenia stanu sanitarnego,
10)
utrzymywania porządku, czystości i estetyki w osiedlach, zagrodach i budynkach użyteczności publicznej oraz na drogach,
11)
podejmowania czynów społecznych, zwłaszcza w zakresie budowy i konserwacji dróg, obiektów socjalno-kulturalnych, urządzeń do zaopatrzenia wsi w wodę, zalesień i zadrzewień oraz innych przedsięwzięć istotnych dla poprawy warunków życia i pracy na wsi.