§ 23. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  23.
1.
W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii dotyczącej zagadnień specjalistycznych Prezes Zarządu Funduszu podczas kontroli, jak też po jej zakończeniu, może zwrócić się do biegłego o wydanie takiej opinii.
2.
Biegły może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, na podstawie wystawionego przez Prezesa Zarządu Funduszu upoważnienia, w obecności kontrolera.
3.
W przypadku korzystania podczas kontroli z pomocy biegłego, podjęcie przez biegłego zleconych mu czynności w siedzibie podmiotu kontrolowanego następuje po uzgodnieniu z podmiotem kontrolowanym.
4.
Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 pkt 1-3 i 5.