§ 19. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  19.
1.
Przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik zespołu umożliwia kierownikowi podmiotu kontrolowanego zapoznanie się z treścią protokołu, który powinien następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu kierownika podmiotu kontrolowanego należy omówić w protokole.
2.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić na piśmie zastrzeżenia, wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.
3.
Kierownik zespołu może uwzględnić zastrzeżenia, dokonując odpowiednio zmian w treści protokołu.
4.
W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń:
1)
kierownik zespołu ustosunkowuje się do tych zastrzeżeń;
2)
dołącza się je do protokołu kontroli.