§ 15. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  15.
1.
Zebrane w toku kontroli dowody przechowywane są przez kierownika zespołu, z zapewnieniem ochrony danych osobowych, w szczególności przez przechowywanie za zgodą kierownika podmiotu kontrolowanego w siedzibie tego podmiotu w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu.
2.
O zwolnieniu materiałów dowodowych z zabezpieczenia decyduje kierownik zespołu.