§ 14. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  14.
1.
Kontroler dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zgromadzonych w wyniku czynności kontrolnych.
2.
Czynności kontrolne polegają na:
1)
badaniu dokumentów;
2)
przyjmowaniu zeznań i wyjaśnień;
3)
przeprowadzaniu oględzin.
3.
Dowodami są dokumenty, zabezpieczone przedmioty, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
4.
Każdy może złożyć kontrolerowi ustne lub pisemne oświadczenie w zakresie przedmiotu kontroli.