§ 12. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  12.
Kierownik podmiotu kontrolowanego nieodpłatnie zapewnia kontrolerowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, poprzez:
1)
dostęp do niezbędnej dokumentacji w zakresie objętym kontrolą;
2)
sporządzanie kopii dokumentów będących przedmiotem kontroli;
3)
terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników.