§ 10. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  10.
Po otrzymaniu upoważnienia, o którym mowa w § 4, kierownik zespołu niezwłocznie dokonuje analizy posiadanych przez Fundusz informacji dotyczących podmiotu kontrolowanego w zakresie zagadnień objętych kontrolą, a także zapoznaje się z wynikami poprzednich kontroli.