Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.38.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 17 listopada 1975 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów (Dz. U. z 1962 r. Nr 46, poz. 226) oraz w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wartość szacunkową lasów, gruntów leśnych i innych składników objętych scaleniem lub wymianą określa się w gotówce.
2. Wartość szacunkową lasu określa się jako sumę wartości szacunkowej gruntu pod drzewostanem i drzewostanu.
§  2. Wartość szacunkową gruntów leśnych oraz innych gruntów objętych scaleniem lub wymianą ustala się według cen stosowanych przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
§  3.
1. Wartość szacunkową drzewostanów określa się według tablic wartości drzewostanów, przyjmując za podstawę inwentaryzację lasu przeprowadzoną zgodnie z instrukcją urządzenia lasu.
2. Wartość drzewostanu różnowiekowego lub wielogatunkowego określa się jako sumę oddzielnie wyliczonych wartości dla każdego wieku lub gatunku ujętego w składzie drzewostanu. Dotyczy to również drzewostanów wielopiętrowych, w klasie odnowienia i o strukturze przerębowej.
3. Wartość drzewostanów obejmujących gatunki drzew leśnych, dla których nie opracowano oddzielnych tablic wartości, szacuje się:

dla modrzewia - według tablic dla sosny,

dla jesionu - według tablic dla dębu,

dla klonu, wiązu i jaworu - według tablic dla buka,

dla lipy, akacji i topoli - według tablic dla olchy,

dla graba - według tablicy dla buka, przyjmując 50% wartości podanej w tablicy.

4. Wartość pojedynczych drzew (przestojów, nasienników) określa się według ich indywidualnej wartości.
§  4. Ustalone wartości drzewostanów przyjmuje się za prawidłowe, jeżeli błąd względny określenia tych wartości nie przekracza 10%.
§  5.
1. Jeżeli scalenie lub wymiana obejmuje wyłącznie grunty leśne o tej samej wartości szacunkowej wraz z drzewostanami o jednakowych elementach taksacyjnych, jak: skład gatunkowy, wiek, pochodzenie, forma zmieszania, zdrowotność, zadrzewienie i klasa bonitacji, dopuszcza się zaniechanie szacunku drzewostanów i dokonanie scalenia lub wymiany tylko na podstawie szacunku gruntów znajdujących się pod drzewostanami, według cen sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (§ 2).
2. Jeżeli na gruntach leśnych objętych scaleniem lub wymianą znajdują się pojedyncze drzewa (przestoje, nasienniki), a pozostawienie ich i włączenie do szacunku utrudniłoby opracowanie projektu scalenia lub wymiany - dopuszczalne jest zaniechanie szacunku tych drzew i usunięcie ich przez posiadacza gruntu leśnego.
3. O zaniechaniu szacowania wartości drzewostanów (ust. 1) oraz o wyłączeniu od szacunku pojedynczych drzew (ust. 2) decyduje naczelnik gminy (miasta i gminy).
§  6.
1. Przy scaleniu lub wymianie dokonywanych na wniosek jednostki organizacyjnej resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego projekt szacunku gruntów i drzewostanów sporządzają geodeci i taksatorzy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
2. W innych wypadkach niż wymienione w ust. 1 projekt szacunku gruntów mogą sporządzać geodeci opracowujący projekt scalenia lub wymiany, a projekt szacunku drzewostanów - uprawnieni leśnicy rzeczoznawcy.
§  7. Traci moc rozporządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku gruntów poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów, zabudowań i innych części składowych, jak również zasad spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości podlegających wymianie (Dz. U. Nr 59, poz. 287).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1975 r.