Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.46.207

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 1993 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 4 ust. 6 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426) i art. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252) oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) stanowi się, co następuje:
1.
Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 19 września 1993 r.
1.
Wybory zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określi kalendarz wyborczy, który zostanie ustalony po wejściu w życie ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.