Art. 12. - Zapobieganie chorobom zawodowym i ich zwalczanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.78.676

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1927 r.
Art.  12.

Inspektorzy pracy oraz lekarze powiatowi i ich zastępcy winni przekroczenia obowiązku, przewidzianego w artykule poprzednim, ulegną karze aresztu do sześciu tygodni, o ile czyn nie podlega surowszej karze. Właściwe są sądy powiatowe (pokoju).

O ile winni czynu tego dopuszczają się celem wyrządzenia szkody właścicielowi zakładu, albo celem przysporzenia korzyści sobie lub komu innemu, albo też wyzyskują tajemnicę na własną korzyść, ulegną, o ile czyn nie podlega karze surowszej:

1)
na obszarze, na którym obowiązuje kodeks karny z 1903 r., względnie kodeks karny z 1871 r.,-karze więzienia do lat dwóch;
2)
na obszarze, na którym obowiązuje ustawa karna z 1852 r., karze ścisłego aresztu do lat dwóch;

na tym obszarze można wnieść odwołanie niezależnie od przepisu § 283 p. k.

Do orzekania o czynach, przewidzianych w ustępie drugim artykułu niniejszego, właściwe są sądy okręgowe.