§ 8. - [Dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego, sprawdzane ub uzupełniane przez protokolanta] - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2023 r.
§  8.  [Dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego, sprawdzane ub uzupełniane przez protokolanta]
Protokolant wprowadza do systemu teleinformatycznego lub sprawdza i w razie potrzeby uzupełnia dane w postaci elektronicznej dotyczące oznaczenia sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwisk sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenia sprawy, wzmiankę co do jawności oraz metadane.