§ 4. - [Niezbędne metadane] - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2023 r.
§  4.  [Niezbędne metadane]
1. 
Metadanymi, będącymi niezbędnymi elementami struktury utrwalonego zapisu, są:
1)
identyfikator - jednoznaczny znacznik zapisu, który umożliwia jego identyfikację;
2)
twórca - podmiot odpowiedzialny za treść zapisu, określony w szczególności nazwą sądu, wydziału, sekcji, o ile występuje, oraz danymi identyfikującymi protokolanta sporządzającego zapis albo osobę upoważnioną do dokonania zmiany, z podaniem ich roli w procesie tworzenia lub akceptacji zapisu albo jego zmiany;
3)
tytuł - nazwa nadana zapisowi, obejmująca także oznaczenie sprawy i sygnaturę akt;
4)
data - data sporządzenia zapisu;
5)
format - nazwa formatu albo formatów danych zastosowanych do zapisu;
6)
dostęp - określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można udostępnić zapis;
7)
typ - określenie podstawowego typu zapisu (np. dźwięk, obraz ruchomy) na podstawie listy typów Dublin Core Metadata Initiative;
8)
kwalifikacja - kategoria archiwalna, do której zalicza się akta sprawy, w której sporządzono zapis albo jego uprawnioną zmianę;
9)
grupowanie - wskazanie przynależności zapisu do akt sprawy, określone w szczególności sygnaturą tych akt;
10)
relacja - określenie bezpośredniego powiązania z innym zapisem lub adnotacjami oraz wskazanie rodzaju tego powiązania.
2. 
Dla każdego zapisu podaje się wszystkie metadane określone w ust. 1.
3. 
Zapis utrwala się w sposób umożliwiający jego automatyczne wyodrębnienie oraz poszczególnych metadanych.