§ 12. - [Zmiany w zapisie] - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2023 r.
§  12.  [Zmiany w zapisie]
1. 
Dozwolone jest wyłącznie dokonywanie takich zmian zapisu, które są konieczne dla jego prawidłowego odtworzenia, przechowywania lub udostępniania, w szczególności za pomocą urządzeń korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz. Zmiany dokonuje się na zarządzenie przewodniczącego.
2. 
Zmiany utrwala się w kolejnej wersji zapisu. Pierwotnie utrwaloną wersję zapisu zachowuje się niezmienioną. Przewodniczący odnotowuje w aktach sprawy sporządzenie kolejnej wersji zapisu.
3. 
Zmiana nie może wpływać na treść utrwalonych czynności procesowych dokonanych podczas posiedzenia jawnego.
4. 
Pracownik sądu podpisuje każdą wersję zapisu zaawansowanym podpisem elektronicznym.
5. 
Do zapisów będących wynikiem zmiany zapisu przebiegu posiedzenia jawnego stosuje się przepisy § 4. Zapisom tym przyporządkowuje się adnotacje.