§ 8. - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.175.1046

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2011 r.
§  8.
Protokolant wprowadza do systemu teleinformatycznego lub sprawdza i w razie potrzeby uzupełnia dane w postaci elektronicznej dotyczące oznaczenia sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwisk sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenia sprawy, wzmiankę co do jawności oraz metadane.