§ 3. - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.175.1046

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2011 r.
§  3.
1.
Utrwalenie zapisu następuje za pomocą urządzeń i środków technicznych wykorzystujących technikę cyfrową, pozwalających na utrwalenie tego zapisu na informatycznym nośniku danych.
2.
Urządzenia, środki techniczne i informatyczne nośniki danych, o których mowa w ust. 1, zapewniają:
1)
integralność zapisu;
2)
kopiowanie zapisu pomiędzy urządzeniami, środkami technicznymi i informatycznymi nośnikami danych;
3)
zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed utratą lub nieuzasadnioną zmianą;
4)
odtworzenie zapisu także przy użyciu urządzeń i środków technicznych korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz;
5)
udostępnienie zapisu na informatycznym nośniku danych;
6)
możliwość bieżącej kontroli dokonywanego zapisu.