§ 2. - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.175.1046

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2011 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
metadanych - rozumie się przez to zestaw logicznie powiązanych z zapisem usystematyzowanych informacji opisujących ten zapis, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie;
2)
adnotacjach - rozumie się przez to dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, powiązany z zapisem i zawierający informacje dotyczące przebiegu posiedzenia jawnego, w szczególności o rozpoczęciu wypowiedzi osób uczestniczących w posiedzeniu;
3)
zapisie - rozumie się przez to realizowane w systemie teleinformatycznym:
a)
utrwalenie obrazu i dźwięku z wszystkich czynnych urządzeń utrwalających obraz i dźwięk,
b)
utrwalenie dźwięku z wszystkich czynnych urządzeń utrwalających dźwięk,
c)
utrwalenie dźwięku z wszystkich czynnych urządzeń utrwalających dźwięk, po dokonaniu zmiany tych fragmentów, w trakcie których żadna wypowiedź osoby uczestniczącej w czynności nie jest rejestrowana.