§ 12. - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.175.1046

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2011 r.
§  12.
1.
Dozwolone jest wyłącznie dokonywanie takich zmian zapisu, które są konieczne dla jego prawidłowego odtworzenia, przechowywania lub udostępniania, w szczególności dokonywane za pomocą urządzeń korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz. Zmiany dokonuje się na zarządzenie przewodniczącego.
2.
Zmiany dokonuje się na kolejnym egzemplarzu zapisu. Przewodniczący odnotowuje w aktach sprawy sporządzenie kolejnego egzemplarza zapisu.
3.
Zmiana nie może wpływać na treść utrwalonych czynności procesowych dokonanych podczas posiedzenia jawnego.
4.
Pracownik sądu podpisuje każdy egzemplarz zapisu bezpiecznym podpisem elektronicznym.
5.
Do zapisów będących wynikiem zmiany zapisu przebiegu posiedzenia jawnego stosuje się przepisy § 4. Zapisom tym przyporządkowuje się adnotacje.