Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  62. 

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia:

1) podwyższać renty i dodatki do rent;
2) podwyższać podstawę wymiaru rent, określoną w art. 11 ust. 1 oraz w art. 25 ust. 2 pkt 1 78 ;
3) zmieniać wysokość kwot, o których mowa w art. 37 ust. 5 79 , art. 46 ust. 2 80  i art. 59 ust. 2 i 3.
78 Obecnie art. 25 ust. 2 nie zawiera pkt 1.
79 Obecnie art. 37 nie zawiera ust. 5.
80 Obecnie art. 46 nie zawiera ust. 2.