Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  12a.  [Dodatek pieniężny do renty z tytułu niezdolności do pracy]
1.  Do renty inwalidzkiej przysługuje dodatek pieniężny w wysokości 850 zł.
2.  Waloryzacji dodatku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.