Rozdział 5 - Zasiłek pogrzebowy i odprawa dla rodziny. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  5.

Zasiłek pogrzebowy i odprawa dla rodziny.

W razie śmierci inwalidy lub członka jego rodziny albo osoby pobierającej rentę rodzinną przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.

1.
W razie śmierci żołnierza w związku ze służbą wojskową przyznaje się członkom jego rodziny odprawę w wysokości trzymiesięcznej renty inwalidzkiej, jaka przysługiwałaby żołnierzowi, gdyby był zaliczony do II grupy inwalidów.
2.
Odprawa przysługuje łącznie małżonkowi zmarłego żołnierza, bez względu na jego wiek lub zdolność do pracy, oraz innym członkom rodziny, jeżeli posiadają warunki do uzyskania renty rodzinnej.