Rozdział 4 - Dodatki do rent. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  4.

Dodatki do rent.

Do rent inwalidzkich i rodzinnych przysługują dodatki rodzinne dla żony, dzieci, wnuków i rodzeństwa w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.

1.
Inwalidzie odznaczonemu przez władze Polski Ludowej orderem: Budowniczych Polski Ludowej, Odrodzenia Polski, Virtuti Militari, Krzyża Grunwaldu lub Sztandaru Pracy albo tytułem honorowym: Zasłużonego Nauczyciela PRL, Zasłużonego Górnika PRL, Zasłużonego Hutnika PRL, Zasłużonego Kolejarza PRL lub Zasłużonego Stoczniowca PRL oraz odznaczonemu orderem Virtuti Militari w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 13 lutego 1946 r. za zasługi w czasie wojny 1939-1945 - przysługuje dodatek w wysokości 25% renty inwalidzkiej, bez uwzględnienia dodatków rodzinnego i z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów.
2.
Osobie uprawnionej do renty rodzinnej, odznaczonej orderem lub tytułem określonym w ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości 25% renty rodzinnej bez uwzględnienia dodatków rodzinnych i z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów. Jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest dwóch lub więcej członków rodziny, dodatek oblicza się od kwoty renty, jaka przysługiwałaby, gdyby do renty był uprawniony tylko jeden członek rodziny.
3.
Z tytułu odznaczenia orderami lub tytułami honorowymi przysługuje tylko jeden dodatek.

Żołnierzom, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej wykonywali pracę naukową, przysługuje do renty określonej w art. 12 i 13 dodatek w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.

1.
Żołnierzowi uprawnionemu do renty inwalidzkiej zaliczonemu do I grupy inwalidów przysługuje dodatek w wysokości 400 zł 11 miesięcznie.
2.
Osobie uprawnionej do renty rodzinnej zaliczonej do I grupy inwalidów przysługuje dodatek w wysokości 400 12 zł miesięcznie.
3.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje do renty określonej w art. 11 ust. 1 pkt 1, jeżeli żołnierz osiąga zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł.
11  Występująca w 24 ust. 1 kwota została podana po jej podwyższeniu zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.72.55.364) z dniem 1 stycznia 1973 r.
12  Występująca w 24 ust. 2 kwota została podana po jej podwyższeniu zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.72.55.364) z dniem 1 stycznia 1973 r.