Art. 14. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  14.
1.
Inwalidom, którzy pobierają rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa nie pozostającego w związku ze służbą wojskową i nie mają prawa do inwalidzkiej renty wyrównawczej, zawiesza się prawo do renty na czas osiągania zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł.
2.
Prawo do inwalidzkiej renty wyrównawczej zawiesza się na czas osiągania przez rencistę dochodu z innych źródeł niż zatrudnienie.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, dotyczące zawieszania prawa do rent.