Art. 5. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.23.98 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  5. 1

Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, do których stosuje się przepisy dekretu, zwanymi w dalszym ciągu "żołnierzami", są:

1)
szeregowcy i podoficerowie odbywający zasadniczą służbę wojskową;
2)
szeregowcy i podoficerowie odbywający zajęcia szkoleniowe, przeszkolenie na obozie lub inną służbę w ramach wojskowego szkolenia poborowych;
3)
szeregowcy i podoficerowie odbywający przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych w ramach wojskowego szkolenia studentów;
4)
kandydaci na żołnierzy zawodowych kształceni w szkołach i na kursach wojskowych;
5)
szeregowcy, podoficerowie, chorążowie i oficerowie odbywający ćwiczenia wojskowe;
6)
podoficerowie, chorążowie i oficerowie odbywający okresową służbę wojskową;
7)
szeregowcy i podoficerowie, pełniący służbę wojskową w razie wprowadzenia stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
1 Art. 5 zmieniony przez art. 208 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.67.44.220) z dniem 29 listopada 1967 r.