Art. 30. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.23.98 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  30.
1.
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny:
1)
zmarłego żołnierza lub inwalidy,
2)
żołnierza zaginionego na terenie działań wojennych.
2.
Członkami rodziny uprawnionymi do renty rodzinnej są: małżonek, dzieci, wnuki i rodzeństwo oraz rodzice, jeżeli odpowiadają warunkom przewidzianym w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
3.
Renta rodzinna po żołnierzu przysługuje, jeżeli śmierć jego nastąpiła:
1)
w czasie odbywania czynnej służby wojskowej lub
2)
w ciągu sześciu miesięcy po zwolnieniu ze służby i jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania czynnej służby wojskowej.
4.
Zaginięcie żołnierza na terenie działań wojennych stwierdzają właściwe organy wojskowe w trybie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.