Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  2.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do nadpłaty lub zwrotu podatku podlegających zaliczeniu na poczet niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej.