§ 2. - Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.916

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do nadpłaty lub zwrotu podatku podlegających zaliczeniu na poczet niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej.