Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.32.192

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 1920 r.
w sprawie zamknięcia granic Państwa przez okres 10 dni w czasie wymiany i stemplowania banknotów koronowych.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. Dz. Ust. № 28 poz. 166 postanawia się co następuje:
Art.  1.

Począwszy od dnia 17 kwietnia 1920 r. do dnia 26 kwietnia 1920 r. włącznie granice Rzeczypospolitej Polskiej ulegają ścisłemu zamknięciu.

Art.  2.

Wszelkie przekroczenie granic Państwa przez podróżnych oraz wszelki przewóz towarów przez linję celną jakąkolwiek drogą jest podczas okresu wymienionego w art. poprzednim bezwzględnie wzbroniony.

Minister Spraw Wewnętrznych, względnie Minister b. dzielnicy pruskiej zarządzi w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych utworzenie drugiego kordonu na linji granicznej, złożonego z policji państwowej.

Art.  3.

Na czas trwania zamknięcia granic wstrzymuje się ruch kolejowy między Państwem Polskiem i państwami ościennemi. Wyjątek stanowi linja kolejowa Chojnice-Czersk-Kwidzyń, na której dopuszcza się tranzytowy ruch osobowy oraz linje Chojnice-Czersk-Grudziądz i Iława, na których dopuszcza się ruch towarowy w myśl specjalnych przepisów.

Art.  4.

Ruch pocztowy, telegraficzny i telefoniczny w stosunku do zagranicy zostaje przez czas trwania zamknięcia granicy wstrzymany dla użytku osób prywatnych.

Art.  5.

Ministerstwo Spraw Wojskowych i Wewnętrznych porozumie się z Naczelnem Dowództwem Armji, Komisarzem Generalnym Ziem Wschodnich, Komisarzem Naczelnym Ziem Wołynia i frontu podolskiego i Ministerstwem Poczt i Telegrafów w celu wydania zarządzeń, zmierzających do zamknięcia i strzeżenia linji odgraniczającej obszar Rzeczypospolitej Polskiej od Ziem Wschodnich przez Państwo Polskie administrowanych.

Art.  6.

W wypadkach wyjątkowych, o ile ścisłe wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia narażałoby na szkodę interesy Państwa, może Minister Skarbu na żądanie interesowanych Ministerstw zezwolić na wyjątki od powyższych postanowień.

Art.  7.

W celu wykonania niniejszego rozporządzenia upoważnia się interesowane Ministerstwa do wydania stosownych zarządzeń w swym zakresie działania w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.