Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1956

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. 2

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rolnikowi, który w 2018 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości iloczynu 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:
1) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo
2) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.
§  2.  Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się od dnia 16 października 2018 r.
§  3.  Obszarem objętym okolicznościami, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję wykonawczą Komisji z dnia 1 października 2018 r. przyznającą Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włochom, Łotwie, Litwie, Luksemburgowi, Węgrom, Polsce, Portugalii, Rumunii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2018 w zakresie poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki wsparcia obszarowego i środki wsparcia związane z produkcją zwierzęcą w ramach rozwoju obszarów wiejskich (C(2018) 6293 final).