Zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione oraz przejęte na własność Państwa tudzież przyjmowanie na spłatę zaległości podatkowych obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej i skryptów dłużnych Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.1.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zaliczaniu na poczet zaległości podatkowych wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione oraz przejęte na własność Państwa tudzież o przyjmowaniu na spłatę zaległości podatkowych obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej i skryptów dłużnych Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 291) zarządza się co następuje:
1)
Podatnicy, którym przysługuje wynagrodzenie ze Skarbu Państwa za grunty przejęte na rzecz Państwa na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 4, poz. 17) oraz dekretów Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej Nr. Nr. 213, 257, i dekretu Prezesa Tymczasowej Komisji Rządzącej Nr. 469 (Dz. U. T. K. R. L. Śr. Nr. 15/25 z dnia 23 kwietnia 1921 r., Nr. 20/30 z dnia 15 czerwca 1921 r. i Nr. 5/55 z dnia 3 lutego 1922 r.), jak również za grunty przymusowo wykupione na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 462), ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1), rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o przymusowym wykupie na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich osób nieobecnych (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 119) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o skutkach naruszenia przepisów przy parcelacji prywatnej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 247), - mogą ubiegać się o zaliczenie całości lub części tego wynagrodzenia na spłatę należnych od nich zaległości podatkowych.
2)
W sposób przewidziany w niniejszem rozporządzeniu mogą być spłacone w całości lub w części zaległości powstałe przed dniem 1 października 1931 r. w następujących państwowych podatkach: gruntowym, dochodowym, majątkowym, spadkowym i od darowizn, - wraz z 10% dodatkiem do podatków, karami za zwłokę i opłatami egzekucyjnemu
W celu uzyskania zaliczenia wynagrodzenia za grunty przymusowo wykupione lub przejęte na rzecz Państwa na spłatę zaległości podatkowych, wymienionych w § 1 ust. 2), zainteresowani podatnicy winni złożyć do właściwego Okręgowego Urzędu Ziemskiego odpowiednie podanie, przy dołączeniu:
a)
zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, stwierdzającego rodzaj i wysokość poszczególnych zaległości podatkowych wraz z należnościami ubocznemi, wymienionych w § 1 ust. 2); w zaświadczeniu winny być odrębnie wyszczególnione ciążące na gruntach przymusowo wykupionych lub przejętych na rzecz Państwa należności podatkowe, którym wedle szczególnych ustaw i zgodnie z cz. 2 art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 22), służy pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami i ciężarami hipotecznemi;
b)
uwierzytelnionego odpisu wyciągu z ksiąg hipotecznych (gruntowych) gruntów przymusowo wykupionych lub przejętych na rzecz Państwa;
c)
notarjalnie poświadczonego oświadczenia wierzycieli hipotecznych lub rzeczowych o wysokości ich wierzytelności przypadających na grunty przymusowo wykupione lut przejęte na rzecz Państwa, - w wypadkach, gdy grunty te są obciążone hipotecznie lub rzeczowo.
Okręgowy Urząd Ziemski po stwierdzeniu, iż podatnikowi przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za przymusowo wykupione, lub przejęte na rzecz Państwa grunty, przesyła złożone podanie wraz z załącznikami do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
1)
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych po ustaleniu na podstawie nadesłanych przez Okręgowy Urząd Ziemski materjałów, iż nie zachodzą okoliczności, przewidziane w art. 32 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, a wymagające w myśl tegoż artykułu złożenia należnego podatnikowi wynagrodzenia do depozytu sądowego:
a)
zarządzi przekazanie kasie właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej sumy w obligacjach 5%-owej państwowej renty ziemskiej na spłatę całości względnie części podatku majątkowego oraz spadkowego i od darowizn fart. 36 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej);
b)
wystąpi do Ministerstwa Skarbu z wnioskiem o zaliczenie odpowiedniej kwoty wynagrodzenia na spłatę pozostałych zaległości podatkowych, wyszczególnionych w zaświadczeniu urzędu skarbowego.
2)
Jeżeli zachodzą okoliczności, wymagające złożenia wynagrodzenia do depozytu sądowego w myśl art. 32 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, to po ustaleniu, że podatnikowi przysługuje prawo do części wynagrodzenia, Ministerstwo Skarbu, na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, zaliczy odpowiednią kwotę wynagrodzenia na spłatę tylko tych należności podatkowych, przypadających na grunty przymusowo wykupione lub przejęte na rzecz Państwa, którym służy pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami i ciężarami hipotecznemi. Pozostałe zaległości podatkowe, wyszczególnione w zaświadczeniu urzędu skarbowego, pokryte będą na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z reszty wynagrodzenia przypadającego podatnikowi za grunty przymusowo wykupione lub przejęte na rzecz Państwa o ile okaże się, że wynagrodzenie to przewyższa sumy zabezpieczone hipotecznie oraz zajęte sądownie, jak również przewidywane koszty postępowania sądowego przy podziale wynagrodzenia.
Właściwy urząd skarbowy, po otrzymaniu obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej (§ 4 ust. 1) lit. a) lub decyzji Ministerstwa Skarbu o zaliczeniu na pokrycie zaległości podatkowych odpowiedniej kwoty wynagrodzenia (§ 4 ust. 1) lit. b 1 ust. 2), - zaliczy na poczet zaległości podatnika właściwe sumy oraz powiadomi go, jakie zaległości podatkowe i w jakiej wysokości zostały pokryte z należnego mu wynagrodzenia.
Za datę wypłaty byłemu właścicielowi gruntów przymusowo wykupionych lub przejętych na rzecz Państwa części wynagrodzenia, zaliczonego w myśl niniejszego rozporządzenia na spłatę zaległości podatkowych, uznaje się datę przekazania kasie urzędu skarbowego obligacyj 5%-owej państwowej renty ziemskiej (§ 4 ust. 1) lit. a) oraz datę wniosku Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych do Ministerstwa Skarbu o zaliczenie na spłatę zaległości podatkowych odpowiedniej kwoty wynagrodzenia (§ 4 ust. 1) lit b oraz ust. 2).
Kwoty zaliczone w myśl § 4 ust. 1) lit. b, oraz ust, 2) na spłatę zaległości podatkowych potrącone będą przy wypłacie wynagrodzenia z gotówkowych należności byłych właścicieli oraz zapadłych rat skryptów dłużnych Skarbu Państwa, wystawionych na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie wynagrodzenia za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 374). Brakujące ewentualnie kwoty zostaną potrącone z następnych rat skryptów dłużnych oraz z obligacyj 5% -owej państwowej renty ziemskiej, licząc te ostatnie według kursu urzędowego.
Po upływie każdego kwartału Ministerstwo Skarbu zawiadamiać będzie Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych o wysokości powstałego w związku z zaliczonemi zaległościami podatkowemi długu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych wobec Ministerstwa Skarbu, celem przeprowadzenia rozrachunku.
1)
Podatnicy, którzy już otrzymali należne im od Skarbu Państwa wynagrodzenie za grunty wymienione w § 1 ust. 1), - mogą spłacić całkowicie lub częściowo wyszczególnione w § 1 ust, 2) zaległości podatkowe obligacjami 5%-owej państwowej renty ziemskiej oraz skryptami dłużnemi Skarbu Państwa (§ 7).
2)
Obligacje państwowej renty ziemskiej przyjmowane będą na spłatę zaległości podatkowych według kursu urzędowego, zaś skrypty dłużne Skarbu Państwa według wartości nominalnej rat niezapadłych w chwili spłaty zaległości podatkowych.
3)
O ile wartość nominalna skryptów dłużnych, po potrąceniu wypłaconych i zapadłych rat, przekraczać będzie sumę zaległości podatkowej, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych na żądanie płatnika potrąci należność podatkową oraz należność z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia nowego skryptu dłużnego, na pozostałą zaś sumę wystawi zamienny skrypt dłużny; należność z tytułu zwrotu kosztów wynosi po 15 zł za każdy zamieniły skrypt dłużny. Kwotę potrąconą tytułem należności podatkowej zalicza się na zaległości podatkowe przy odpowiedniem zastosowaniu § 4 ust. 1 punkt b) i §§ 5 oraz 8 niniejszego rozporządzenia.
Od zaległości spłaconych w myśl niniejszego rozporządzenia pobrane będą kary za zwłokę w wysokości 5% w stosunku rocznym za cały czas od chwili powstania tych zaległości. Do powyższych zaległości mają ponadto zastosowanie ulgi, przewidziane w § 3 ust. 1) lit. a, oraz ust. 2) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 319) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 1, poz. 5).
Postanowienia niniejszego rozporządzenia nieograniczają przyjmowania listów państwowej renty ziemskiej na spłatę wszelkich należności z tytułu podatku spadkowego i od darowizn oraz podatku majątkowego, a zatem i należności w wymienionych podatkach powstałych po dniu 1 października 1931 r. (art. 36 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej - Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.