Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1224

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej "ustawą";
3) wysokość opłaty za egzamin, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie tego egzaminu.
§  2.  Osoba, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, jest obowiązana znać język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym:
1) stosowanie w mowie i piśmie prawidłowej terminologii medycznej obejmującej słownictwo anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, dotyczące stanów metabolicznych, rozpoznań, stanów chorobowych, procedur i zabiegów fizjoterapeutycznych;
2) rozumienie tekstu pisanego, w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa medycznego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw pacjenta;
3) porozumiewanie się z pacjentami, fizjoterapeutami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, w szczególności poprawne przeprowadzanie wywiadów z pacjentem, udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji, przekazywanie danych o pacjencie, a także czynne uczestniczenie w konsyliach i konsultacjach oraz naradach i szkoleniach zawodowych;
4) redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii oraz czytelne odręczne prowadzenie dokumentacji medycznej.
§  3. 
1.  Krajowa Rada Fizjoterapeutów, zwana dalej "KRF", organizuje egzamin, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwany dalej "egzaminem", osobie, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, na jej wniosek, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania prawidłowo złożonego wniosku.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, dołącza:
1) kopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uznanego za równoważny z dyplomem uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej, przetłumaczone na język polski;
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy.
3.  W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, zamierza przystąpić tylko do wybranych sprawdzianów, o których mowa w § 6, wskazuje je we wniosku, z uwzględnieniem § 8 ust. 4.
4.  Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest niekompletny, KRF wzywa osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5.  KRF zawiadamia osobę zdającą o terminie i miejscu składania egzaminu, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.
§  4.  KRF przed egzaminem powołuje komisję, o której mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, zwaną dalej "komisją".
§  5. 
1.  Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu członkowie komisji sprawdzają tożsamość osoby zdającej.
2.  Osoby zdające nieposiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość nie mogą przystąpić do egzaminu.
3.  Osoby zdające są obowiązane zdeponować w szczególności notatki, zeszyty, torby, teczki w miejscu wskazanym przez przewodniczącego komisji oraz wyłączyć telefony komórkowe i inne urządzenia służące do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji w sposób uniemożliwiający posługiwanie się nimi.
§  6.  Egzamin składa się z czterech następujących po sobie sprawdzianów, które obejmują:
1) część A - sprawdzian pisemny - dyktando z nośnika elektronicznego;
2) część B - sprawdzian testowy - rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego;
3) część C - sprawdzian ustny - umiejętność czytania i rozumienia tekstu czytanego przez osobę zdającą;
4) część D - sprawdzian praktyczny - umiejętność mówienia w ramach symulowanego zbierania wywiadów z pacjentami oraz w zakresie udzielania porad pacjentom.
§  7. 
1.  Podczas egzaminu osoba zdająca nie może korzystać z pomocy naukowych i dydaktycznych, a także z urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. W celu weryfikacji, czy osoba zdająca posiada urządzenia służące do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji, jest możliwe użycie wykrywaczy takich urządzeń.
2.  W trakcie egzaminu osoba zdająca nie może zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych osób zdających oraz kontaktować się z nimi.
3.  Osoba zdająca, która narusza zakazy obowiązujące podczas egzaminu lub zakłóca jego prawidłowy przebieg, zostaje zdyskwalifikowana. O dyskwalifikacji decyduje przewodniczący komisji.
4.  Dyskwalifikację, o której mowa w ust. 3, przewodniczący komisji odnotowuje w protokole, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, wskazując przyczyny i godzinę przerwania egzaminu.
5.  Dyskwalifikacja, o której mowa w ust. 3, oznacza uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu.
6.  O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 3, KRF zawiadamia na piśmie osobę zdyskwalifikowaną.
7.  Osoba zdyskwalifikowana może wnieść do Prezesa KRF uzasadnione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.
8.  Prezes KRF rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, i przekazuje informację o rozstrzygnięciu osobie zdyskwalifikowanej w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Rozstrzygnięcie Prezesa KRF jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
§  8. 
1.  Komisja zalicza poszczególne sprawdziany, o których mowa w § 6, na podstawie uzyskanej liczby punktów.
2.  Każdy sprawdzian jest oceniany oddzielnie w skali od 0 do 10 punktów.
3.  Do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu jest niezbędne uzyskanie w każdym ze sprawdzianów, o których mowa w § 6, co najmniej 60% liczby punktów możliwych do uzyskania.
4.  W przypadku nieuzyskania przez osobę zdającą wymaganej liczby punktów za dany sprawdzian nie może ona przystąpić do kolejnego sprawdzianu.
5.  Wyniki sprawdzianów, o których mowa w § 6, oraz egzaminu umieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy.
6.  Protokół, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, zawiera:
1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
2) imiona i nazwiska członków komisji i jej przewodniczącego;
3) imię i nazwisko osoby zdającej;
4) cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zdającej: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
5) wyniki sprawdzianów, o których mowa w § 6;
6) wynik egzaminu;
7) podpisy przewodniczącego komisji i jej członków.
§  9. 
1.  Osoba zdająca, która nie uzyskała pozytywnego wyniku egzaminu, może do niego przystąpić w kolejnym terminie.
2.  Przy kolejnych przystąpieniach do egzaminu za zaliczone uznaje się sprawdziany, o których mowa w § 6, które osoba zdająca zaliczyła we wcześniejszych przystąpieniach do egzaminu.
§  10. 
1.  Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 400 zł, po 100 zł za każdy sprawdzian, o którym mowa w § 6.
2.  Za każdy ponownie zaliczany sprawdzian osoba zdająca ponosi opłatę w wysokości 100 zł.
§  11. 
1.  KRF wydaje osobie, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
2.  KRF prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń, zawierający dane:
1) datę wystawienia i numer zaświadczenia;
2) imię i nazwisko osoby, która zdała egzamin.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

..................................................................

(pieczęć Krajowej Rady Fizjoterapeutów)

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego,

niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Pani/Pan1) .................................................................................................................................................................................

obywatel/ka ..............................................................................................................................................................................

data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................................................

posiadająca/y numer PESEL2) ..................................................................................................................................................

pozytywnie złożył/a egzamin ze znajomości języka polskiego

przed komisją egzaminacyjną

...................................................................

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Numer zaświadczenia ..............................................................................................................................................................

.....................................................

(miejscowość i data)

________________________________

1)Niepotrzebne skreślić.

2)W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz

kraj wydania.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).