Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Zakres, zasady i tryb dokonywania przez organy administracji jakości i miar w zakładach produkcyjnych kontroli jakości wyrobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie reguluje zakres, zasady i tryb dokonywania w zakładach produkcyjnych doraźnych i szczególnych kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych, zwanych dalej "wyrobami", oraz działalności kontroli technicznej przez Centralny Urząd Jakości i Miar oraz okręgowe i obwodowe urzędy jakości i miar, zwane dalej odpowiednio "Centralnym Urzędem", "okręgowymi urzędami" i "obwodowymi urzędami".
2.
Organy właściwe w zakresie kontroli jakości wyrobów wytwarzanych dla potrzeb obronności, uprawnienia tych organów w zakresie kontroli jakości wyrobów oraz zakres i sposób przeprowadzania kontroli tych wyrobów, jak również zakres kontroli jakości wyrobów i działalności kontroli technicznej w zakładach górniczych i energetycznych określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar (Dz. U. Nr 23, poz. 147).
§  2.
Przepisy rozporządzenia dotyczące ministrów odnoszą się także do kierowników urzędów centralnych oraz prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), a w odniesieniu do jednostek spółdzielczych - do zarządów właściwych związków spółdzielczych.
§  3.
1.
Do przeprowadzenia kontroli jakości wyrobów i działalności kontroli technicznej uprawnieni są pracownicy organów administracji jakości i miar:
1)
Prezes Centralnego Urzędu i jego zastępcy - na podstawie legitymacji służbowej,
2)
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów oraz zespołów w Centralnym Urzędzie, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów okręgowych urzędów oraz naczelnicy obwodowych urzędów - na podstawie stałych upoważnień wydanych przez Prezesa Centralnego Urzędu,
3)
inni pracownicy Centralnego Urzędu oraz okręgowych i obwodowych urzędów - na podstawie upoważnienia wydanego odpowiednio przez Prezesa Centralnego Urzędu, dyrektora okręgowego urzędu i naczelnika obwodowego urzędu,

zwani w dalszych przepisach rozporządzenia "inspektorami".

2.
W kontroli mogą brać udział także rzeczoznawcy upoważnieni do tych czynności przez organy wymienione w ust. 1 pkt 3. Udział rzeczoznawców w kontroli może być ograniczony tylko do wykonania określonych zadań (sporządzenia ekspertyzy, wykonania określonego badania, wydania opinii itp.). Przepisy rozporządzenia dotyczące inspektorów odnoszą się także do rzeczoznawców.
3.
Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 upoważnione są do przeprowadzania kontroli w granicach posiadanych upoważnień.
§  4.
1.
Organ zarządzający kontrolą określa przedmiot, zakres i czas trwania kontroli.
2.
Jeżeli kontrola w danym zakładzie ma być przeprowadzona przez kilku inspektorów, organ zarządzający kontrolę wyznacza kierownika zespołu kontrolnego.
§  5.
1.
Inspektor jest uprawniony do wstępu do pomieszczeń zakładów produkcyjnych związanych z produkcją, składowaniem, przechowywaniem lub transportem wyrobów oraz pobierania w razie potrzeby próbek wyrobów.
2.
Zasady i tryb pobierania w czasie kontroli próbek wyrobów określają odrębne przepisy.
§  6.
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektor zawiadamia kierownika zakładu o wszczęciu kontroli, okazując dokumenty uprawniające go do przeprowadzenia kontroli. O wszczęciu kontroli inspektor zawiadamia również przewodniczącego rady robotniczej oraz przewodniczącego rady zakładowej.
§  7.
Kierownik zakładu obowiązany jest zapewnić środki i warunki do sprawnego wykonania czynności kontrolnych, w szczególności przez:
1)
udostępnienie potrzebnych dokumentów, objętych kontrolą surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych, urządzeń, na których są one wytwarzane, oraz danych dotyczących tych urządzeń, procesu technologicznego i produkcyjnego,
2)
przydzielenie na czas kontroli odpowiednich pomieszczeń do pracy, sprzętu biurowego, a w razie potrzeby odzieży ochronnej oraz niezbędnych środków technicznych.
§  8.
1.
Inspektor ma prawo żądać od kierownika zakładu, a w razie potrzeby także od innych pracowników, udzielenia wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli.
2.
Inspektor może żądać wyjaśnień i informacji dotyczących spraw zakwalifikowanych jako tajne, jak również mieć wgląd w dokumenty i inne dowody dotyczące tych spraw tylko w wypadku, gdy w upoważnieniu do dokonania kontroli zawarte jest upoważnienie do wglądu w sprawy tajne.
§  9.
Jeżeli w związku z przeprowadzoną kontrolą w określonym zakładzie produkcyjnym zachodzi potrzeba uzupełnienia danych dotyczących przedmiotu kontroli danymi z innych przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, inspektor jest uprawniony do zebrania tych danych.
§  10.
1.
Z przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza protokół.
2.
Protokół powinien zawierać:
1)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora (inspektorów) oraz wskazanie dokumentu upoważniającego do przeprowadzenia kontroli, z podaniem jego numeru i daty wystawienia,
2)
nazwę zakładu, jego adres, imię i nazwisko kierownika zakładu i kierownika kontroli technicznej oraz nazwę i adres jednostki nadrzędnej,
3)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
4)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5)
ustalenia stwierdzone w czasie kontroli, ze wskazaniem dowodów, na podstawie których zostały dokonane,
6)
spostrzeżenia poczynione przez inspektora, dotyczące okoliczności towarzyszących stwierdzonym uchybieniom oraz przyczyn wad jakości wyrobów,
7)
wyjaśnienia właściwych osób w razie stwierdzenia uchybień mających wpływ na jakość wyrobów,
8)
wyszczególnienie dołączonych do protokołu załączników,
9)
wzmiankę, w ilu egzemplarzach sporządzono protokół, oraz o doręczeniu 1 egzemplarza protokołu kierownikowi kontrolowanego zakładu,
10)
miejsce i datę sporządzenia protokołu,
11)
podpis inspektora.
3.
W razie gdy kontrola jest przeprowadzana przez kilku inspektorów, protokół powinien być podpisany przez wszystkich inspektorów. Inspektor, który reprezentuje odmienny pogląd w sprawach będących przedmiotem kontroli, może zamieścić w protokole swoje odmienne zdanie wraz z uzasadnieniem.
4.
Kierownik zakładu może zgłosić do protokołu uwagi dotyczące stwierdzeń zawartych w protokole.
5.
Jeden egzemplarz protokołu inspektor pozostawia kierownikowi zakładu.
6.
Organ zarządzający kontrolę przesyła niezwłocznie odpis protokołu jednostce nadrzędnej nad kontrolowanym zakładem.
§  11.
1.
Kierownik zakładu może zgłosić dodatkowe uwagi i wyjaśnienia do protokołu przez nadesłanie ich na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w ciągu 15 dni od dnia doręczenia odpisu protokołu.
2.
W uzasadnionych wypadkach organ zarządzający kontrolę może, na wniosek kierownika zakładu zgłoszony przed upływem terminu określonego w ust. 1, przedłużyć termin zgłoszenia uwag i wyjaśnień do protokołu do 30 dni.