Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej

Na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Organy, służby i instytucje uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej, zwane dalej "podmiotami zobowiązanymi", przekazują Straży Granicznej informacje o osobie uzyskane w wyniku prowadzenia tych czynności, zwane dalej "informacjami", w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej.
2.  Zakres informacji przekazywanych przez podmioty zobowiązane obejmuje:
1) dane o osobie, w tym dane personalne i adresowe oraz inne dane identyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu;
2) opis zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie, ze wskazaniem daty, miejsca i okoliczności jego zaistnienia.
3.  Podmiot zobowiązany może odmówić przekazania informacji lub ograniczyć zakres przekazywanych informacji, jeżeli mogłoby to spowodować ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariuszem podmiotu zobowiązanego i udzielającej pomocy temu podmiotowi albo uniemożliwić wykonywanie zadań ustawowych podmiotu zobowiązanego.
§  2. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownicy komórek organizacyjnych oddziałów Straży Granicznej właściwych w sprawach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, ewidencyjnych i archiwalnych lub Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo upoważnione przez nich osoby występują z wnioskiem o przekazanie informacji, w postaci papierowej lub przesłanym przez urządzenia i systemy teleinformatyczne, do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotów zobowiązanych.
2.  We wniosku zamieszcza się dane umożliwiające wyszukanie informacji w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych oraz podaje się cel przekazywania informacji.
3.  Podmioty zobowiązane przekazują Straży Granicznej niezwłocznie, na jej wniosek, informacje stanowiące uzupełnienie danych przekazanych wcześniej.
§  3.  Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, zbiorach ewidencyjnych lub archiwalnych przekazują kierownicy jednostek albo komórek organizacyjnych właściwych w sprawach operacyjno-rozpoznawczych, ewidencyjnych lub archiwalnych albo upoważnione przez nich osoby.
§  4.  Podmiot zobowiązany rejestruje przekazanie, odmowę przekazania lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, zbiorach ewidencyjnych lub archiwalnych przez zamieszczenie w nich adnotacji, która powinna zawierać:
1) datę otrzymania wniosku o przekazanie informacji;
2) dane dotyczące kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej oddziału Straży Granicznej lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, występującego o przekazanie informacji;
3) czas i miejsce przekazania informacji;
4) rodzaj i zakres udzielonych informacji;
5) sposób przekazania informacji;
6) powody odmowy przekazania lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji, w razie takiej odmowy lub ograniczenia;
7) dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę przekazania lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji;
8) imienne upoważnienie funkcjonariusza Straży Granicznej, stanowiące podstawę udostępnienia danych osobowych.
§  5.  Przekazywanie Straży Granicznej informacji przez podmioty zobowiązane odbywa się z uwzględnieniem wymogów ustalonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej (Dz. U. poz. 599), które na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 i 138) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.