Dz.U.2018.2536

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Roczne sprawozdanie z działalności komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej "ustawą", zawiera:
1) część opisową zawierającą informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii komorniczej;
2) część tabelaryczną zawierającą dane istotne dla oceny prawidłowości funkcjonowania kancelarii komorniczej oraz dane dotyczące wysokości wyegzekwowanych należności sądowych;
3) część statystyczną.
§  2. 
1.  W części opisowej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza:
1) imię i nazwisko;
2) sąd rejonowy, przy którym działa i datę ślubowania;
3) numer porządkowy, siedzibę i adres kancelarii komorniczej;
4) dni i godziny przyjmowania interesantów;
5) nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym w roku sprawozdawczym zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 3 ustawy, w tym czynności wykonywanych jako zastępca innego komornika, oraz za szkody, które mogą zostać wyrządzone działaniem lub zaniechaniem pracowników w związku z wykonywaniem tych czynności, jak również za działania lub zaniechania asesorów, wysokość sum ubezpieczenia i okresy obowiązywania tych umów;
6) liczbę zatrudnionych w roku sprawozdawczym przez komornika asesorów i aplikantów komorniczych oraz daty ich zatrudnienia;
7) liczbę innych osób stale pracujących w roku sprawozdawczym przy obsłudze kancelarii komorniczej, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych;
8) okresy działalności zastępcy komornika w roku sprawozdawczym ze wskazaniem trybu jego wyznaczenia i przyczyn ustanowienia zastępstwa oraz osoby zastępcy;
9) liczbę postępowań egzekucyjnych prowadzonych w roku sprawozdawczym przez asesora komorniczego, na podstawie zlecenia komornika w trybie art. 138 ust. 1 ustawy;
10) informacje o zawieszeniu w czynnościach komornika w roku sprawozdawczym, zatrudnionych przez niego asesorów lub aplikantów komorniczych ze wskazaniem przyczyny i czasu trwania oraz organu, który wydał postanowienie o zawieszeniu w czynnościach komornika;
11) informacje o prowadzeniu w roku sprawozdawczym postępowań dyscyplinarnych przeciwko komornikowi lub zatrudnianym przez niego asesorom lub aplikantom komorniczym, ze wskazaniem czasu trwania tych postępowań, ich wyniku oraz oskarżyciela, który złożył wniosek;
12) informacje o prowadzeniu w roku sprawozdawczym postępowań administracyjnych przeciwko komornikowi lub zatrudnianym przez niego asesorom lub aplikantom komorniczym oraz ich wyniku;
13) stan rachunków bankowych kancelarii komorniczej, o których mowa w art. 154 ust. 2 ustawy, na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;
14) informacje o przeprowadzonych w roku sprawozdawczym wizytacjach, lustracjach i kontrolach kancelarii komorniczej oraz o ich wyniku, a także o uchybieniach wytkniętych w trybie art. 166 ust. 4 ustawy, wydanych zarządzeniach i zaleceniach, ze wskazaniem podmiotu, który je wydał i daty tych czynności;
15) informacje o wykonywanym w roku sprawozdawczym dodatkowym zatrudnieniu, innym zajęciu lub sposobie zarobkowania, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy oraz ich zakresie ze wskazaniem formy prawnej zatrudnienia lub zajęcia, a w szczególności umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, podmiotu, na rzecz którego praca lub inna działalność jest świadczona, z określeniem czy praca, zajęcie lub sposób zarobkowania są wykonywane dorywczo, na czas określony bądź nieokreślony, z ewentualnym określeniem wymiaru czasu pracy, jeżeli jest ona świadczona regularnie, lub dodatkowych informacji o przedmiocie wykonywanej działalności;
16) informacje o wysokości opłat egzekucyjnych wyegzekwowanych w roku sprawozdawczym oraz wysokości prawomocnie ustalonych opłat egzekucyjnych pozostających do ściągnięcia.
2.  W części opisowej rocznego sprawozdania komornik może:
1) przedstawić uwagi i wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych danych i informacji, jak też złożonych sprawozdań statystycznych, w tym może wyjaśnić przyczyny różnic między stanem obecnym i stanem stwierdzonym w poprzednim rocznym sprawozdaniu;
2) zamieścić inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji ustawowych zadań komornika.
3.  Zakres informacji zamieszczanych w części opisowej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  Jeżeli między dniem 31 grudnia roku sprawozdawczego, a dniem złożenia rocznego sprawozdania z działalności komornika zaszły zmiany w zakresie informacji wskazanych w ust. 1 pkt 3-6, 12 i 13, komornik wpisuje stosowną wzmiankę w rubryce "uwagi".
§  3. 
1.  W części tabelarycznej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza dane liczbowe, które dotyczą:
1) zakończonych i trwających postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75) oraz treści orzeczeń wydanych w tych postępowaniach;
2) liczby skarg na czynność komornika złożonych w roku sprawozdawczym oraz wynikach postępowań rozpatrzonych w tym trybie;
3) liczby wniosków o obniżenie opłaty egzekucyjnej złożonych w roku sprawozdawczym oraz wyniku postępowań rozpatrzonych w tym trybie;
4) liczby zarządzeń wydanych przez sąd w trybie art. 759 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.);
5) liczby przypadków odebrania dozoru nad ruchomościami w trybie art. 855 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego i czasie trwania tych dozorów;
6) liczby przypadków udzielenia asysty przez Policję w czynnościach komornika;
7) wysokości wyegzekwowanych należności sądowych.
2.  Zakres informacji zamieszczanych w części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W części statystycznej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza informacje, które dotyczą mchu spraw, rodzaju prowadzonych postępowań, wysokości wyegzekwowanych należności oraz wysokości pobranych opłat egzekucyjnych.
2.  Zakres informacji zamieszczanych w części statystycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Roczne sprawozdanie z działalności komornika za 2018 r., składa się według wzoru ustalonego w dotychczasowych przepisach, z jednoczesnym załączeniem sprawozdań MS-Kom23 za rok 2018.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

Sprawozdanie za rok ....................................

I

Informacje dotyczące komornika sądowego i kancelarii komorniczej

1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................

2. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w .............................................................................

3. Numer porządkowy i adres siedziby kancelarii komorniczej ...........................................................................................

4. Data złożenia ślubowania .................................................................................................................. (w przypadku komorników sądowych zajmujących stanowisko dłużej

niż dwa lata kalendarzowe - rok złożenia ślubowania)

5. Dni i godziny urzędowania kancelarii komorniczej

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Informacje dotyczące umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

a) zakład ubezpieczeń .............................................

b) numer polisy ..........................................................

c) suma ubezpieczenia ...............................................

d)okres ochrony OC od .................................... do ..................................

7. Informacje udzielane w razie ustanowienia długotrwałego zastępstwa albo likwidacji kancelarii komorniczej 1:

a) imię i nazwisko ..................................................

b) stanowisko .......................................................

c) data rozpoczęcia pełnienia obowiązków zastępcy komornika sądowego albo kuratora kancelarii komorniczej wskazana w zarządzeniu

d) data faktycznego objęcia kancelarii zastępowanego komornika ........................................

e) podstawa ustanowienia zastępstwa (odwołanie, wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika sądowego z mocy prawa, przeniesienie komornika sądowego lub zawieszenie

komornika sądowego w czynnościach)

................................................................................................................................................................................................................................................

f) uwagi .....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

II

Informacje dotyczące pracowników kancelarii komorniczej i zastępstw

1. Liczba osób stale pracujących w kancelarii komorniczej (ogółem) ................ , w tym:

- na umowę o pracę ........, w tym znajdujących się w okresie wypowiedzenia ............

________________________

Objaśnienia: 1 Wypełnia się wyłącznie wtedy, gdy sprawozdanie jest składane przez zastępcę komornika sądowego ustanowionego w trybie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) lub kuratora kancelarii komorniczej. W takim przypadku zastępca komornika sądowego w części I pod poz. 1 wskazuje dane zastępowanego komornika sądowego, jeśli jest on zawieszony, albo wpisuje adnotację o zwolnieniu stanowiska i jego przyczynach i poz. 4. pozostawia się pustą. Pod pozycją "Uwagi" ujawnia się ewentualne informacje o innych osobach, które w roku sprawozdawczym pełniły obowiązki długotrwałego zastępcy komornika sądowego z podaniem danych jak w pkt 7 lit. a) – c). W tabeli umieszczonej pod poz. 3 w części II zastępca komornika sądowego wpisuje wyłącznie przypadki zastępstw krótkotrwałych odnoszące się do samego zastępcy.

- na podstawie innych umów ...............

2. Dane dotyczące zatrudnianych asesorów i aplikantów komorniczych:

a) Stanowisko ...........

data zatrudnienia ............

staż pracy na stanowisku.........,

b) Stanowisko ...........

data zatrudnienia ............

staż pracy na stanowisku.........,

c) Stanowisko ...........

data zatrudnienia ............

staż pracy na stanowisku.........,

d) Stanowisko ...........

data zatrudnienia ............

staż pracy na stanowisku.........,

e) Stanowisko ...........

data zatrudnienia ............

staż pracy na stanowisku.........,

f) Stanowisko ...........

data zatrudnienia ............

staż pracy na stanowisku.........,

Uwagi (np. jeżeli ww. zatrudnienie ustało przed końcem roku) ...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Informacje dotyczące zastępstw komornika sądowego albo zastępcy komornika sądowego długotrwałego:

1

2

3

4

5

6

Lp.

Czas trwania zastępstwa

Imię i nazwisko zastępcy

Stanowisko zastępcy1

Tryb wyznaczenia zastępcy2

Szczegółowa podstawa ustanowienia zastępstwa3

od

do

Objaśnienia: 1 Należy wskazać, czy jest to osoba pełniąca obowiązki komornika sądowego, czy asesora komorniczego oraz w jakiej kancelarii.

2 Wskazanie przepisu art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 lub art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).

3 Dla nieobecności z art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) wskazuje się : wypoczynek, zwolnienie lekarskie, udokumentowane pełnienie obowiązków w organach samorządu komorniczego art. 40 ust. 1 ustawy, pełnienie obowiązków w organach samorządu komorniczego za zgodą prezesa sądu (art. 40 ust. 2 ustawy), inna usprawiedliwiona nieobecność; w wypadku nieobecności z art. 45 ust. 1 z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) komornik sądowy wskazuje na fakt zawieszenia go w czynnościach.

4. Informacje dotyczące liczby postępowań, w których udzielono zlecenia asesorowi komorniczemu (art. 138 ust. 1 ustawy)1:

1

2

3

4

5

6

Ogółem spraw

Kmp

Kms

Km

GKm

Inne

Objaśnienia: 1 Jeżeli w tej samej sprawie udzielono upoważnień kilku osobom traktuje się to jako jeden przypadek.

iii

Inne informacje dotyczące komornika sądowego oraz zatrudnianych

przez niego asesorów komorniczych lub aplikantów

1. Informacje dotyczące przypadków zawieszenia w czynnościach komornika sądowego lub zatrudnionych przez niego asesorów lub aplikantów:

a) nie zostałem zawieszony w czynnościach,

b) nie został zawieszony w czynnościach żaden z zatrudnionych przeze mnie aplikantów lub asesorów komorniczych*),

c) w roku sprawozdawczym były zawieszone w czynnościach następujące osoby*):

1

2

3

4

5

6

7

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Czas trwania zawieszenia1

Podstawa

zawieszenia2

Organ, który wydal

postanowienie o zawieszeniu

w

czynnościach

Uwagi3

od

do

Objaśnienia: 1 Jeżeli zawieszenie w czynnościach nastąpiło przed rozpoczęciem roku sprawozdawczego, wpisuje się jego datę. Jeżeli zawieszenie nie ustało do końca roku sprawozdawczego, w wierszu "do" wpisuje się "trwa".

2 Jako podstawę zawieszenia wpisuje się jedno z następujących: wniosek zainteresowanego, toczące się postępowanie kamę, toczące się postępowanie dyscyplinarne, toczące się postępowanie o odwołanie ze stanowiska albo skreślenie z wykazu lub listy, inne.

3 Wypełnia się, w przypadku gdy osoba, której dane wskazano w rubrykach 1-6, nie była już z dniem 31 grudnia roku sprawozdawczego zatrudniona w kancelarii, wskazując datę ustania zatrudnienia.

2. Informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec komornika sądowego lub zatrudnionych przez niego asesorów lub aplikantów komorniczych:

a) nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie dyscyplinarne*),

b) nie toczy się postępowanie dyscyplinarne wobec żadnego z zatrudnionych przeze mnie aplikantów lub asesorów komorniczych*),

c) w roku sprawozdawczym toczyły się postępowania dyscyplinarne wobec następujących osób*):

1

2

3

4

5

6

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Czas trwania postępowania1

Oskarżyciel, który złożył wniosek

Wynik postępowania2

od

do

Objaśnienia: 1 Jeżeli wszczęcie postępowania nastąpiło przed rozpoczęciem roku sprawozdawczego, wpisuje się także jego datę. Jeżeli postępowanie nie zostało prawomocnie zakończone do końca roku sprawozdawczego, w rubryce "do" wpisuje się "trwa". Jako datę wszczęcia postępowania wskazuje się dzień wpływu wniosku do komisji dyscyplinarnej, zaś jako datę zakończenia postępowania dzień, w którym postanowienie kończące postępowanie uprawomocniło się.

2 W rubryce zamieszcza się adnotacje o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania lub określa się wymierzoną w postępowaniu karę. Jeżeli postępowanie zostało w części umorzone lub zakończyło się częściowym uniewinnieniem wpisuje się jedynie informację o wymierzonej karze.

3. Informacje dotyczące postępowań administracyjnych przeciwko komornikowi sądowemu lub zatrudnionym przez niego asesorom lub aplikantom:

a) nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie o odwołanie ze stanowiska*),

b)nie toczy się wobec żadnego z zatrudnionych przeze mnie aplikantów lub asesorów komorniczych postępowanie o skreślenie z wykazu asesorów lublisty aplikantów*),

c) w roku sprawozdawczym toczyły się postępowania administracyjne wobec następujących osób*):

1

2

3

4

5

6

7

8

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Czas trwania postępowania1

Organ, przed którym toczy się postępowanie

Podstawa

wszczęcia

postępowania"

Wynik postępowania3

Uwagi4

od

do

Objaśnienia: 1 Jeżeli wszczęcie postępowania nastąpiło przed rozpoczęciem roku sprawozdawczego, wpisuje się także jego datę. Jeżeli zawieszenie nie ustało do końca roku sprawozdawczego, w rubryce "do" wpisuje się "trwa". Jako datę wszczęcia postępowania wskazuje się dzień wpływu wniosku do właściwego organu, a jeśli zostało wszczęte z urzędu – datę wydania postanowienia o wszczęciu. Jako datę zakończenia postępowania wskazuje się datę wydania ostatecznej decyzji.

2 Jako podstawę zawieszenia wpisuje się przepis właściwy ustawy, który został wskazany we wniosku lub w postanowieniu o wszczęciu postępowania jako materialna przesłanka jego wszczęcia (np. art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 240 ust. 1 ustawy).

3 W rubryce wskazuje się informację o rozstrzygnięciu zawartym w ostatecznej decyzji administracyjnej.

4 W rubryce można zamieścić adnotację o toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym i jego stanie.

IV

Informacje o stanie pieniężnym rachunków kancelarii komorniczej1

1. Na dzień 31 grudnia ..................... roku stan rachunków kancelarii komorniczej wyglądał następująco:

a) rachunek służący obsłudze prowadzonych postępowań: w banku ...................................

nr ........................................................................... stan .......................................................

b) rachunek opłat egzekucyjnych: w banku .........................................................................

nr ........................................................................... stan .......................................................

c) rachunek ..........................................................................: w banku ...................................

nr ........................................................................... stan .......................................................

2. Uwagi .....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

1 Informacje nie obejmują rachunku operacyjnego kancelarii komorniczej.

V

Informacje o przeprowadzonych czynnościach nadzorczych

1. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono wizytacji albo lustracji albo kontroli prowadzonej kancelarii komorniczej

W roku sprawozdawczym prowadzono następujące czynności nadzorcze wobec kancelarii komorniczej:

1

2

3

4

5

6

7

8

Lp.

Rodzaj

czynności1

Podmiot2

Data

czynności

Ocena3

Stwierdzone

uchybienia4

Wydane

zarządzenia/zalecenia4

Uwagi

Objaśnienia: 1 Należy wpisać: kontrola, wizytacja, lustracja, inne (określić jakie).

2 Należy wpisać: prezes sądu rejonowego albo upoważniony sędzia, prezes sądu okręgowego, prezes sądu apelacyjnego, sędzia-wizytator, Minister Sprawiedliwości, organ samorządu komorniczego (określić).

3 Tylko o ile została wydana

4 Należy wpisać TAK albo NIE, o ile doszło do stwierdzenia uchybień lub wydania zarządzeń. Należy załączyć do sprawozdania kopię właściwego protokołu kontroli albo wizytacji albo lustracji lub wydanych zaleceń.

2. W roku sprawozdawczym nie wytknięto żadnych uchybień na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy *)

W roku sprawozdawczym wytknięto następujące przypadki uchybień*):

1

2

3

4

5

Lp.

Oznaczenie sądu

Sygnatura sądu

Data prawomocnego orzeczenia sądu

Sprawa, której wytknięcie uchybienia dotyczy

VI

Informacje o dodatkowym zatrudnieniu lub zajęciu

1. W roku sprawozdawczym nie wykonywałem żadnego dodatkowego zatrudnienia*).

W toku sprawozdawczym byłem zatrudniony*):

a) w1 .............................................................. na podstawie2 ....................................................... w charakterze3 .......................................................

w okresie4 od..............................do......................w wymiarze5 .............................................

na co uzyskałem zgodę prezesa sądu rejonowego w dniu .......................... nr .....................

b) w1 .............................................................. na podstawie2 ....................................................... w charakterze3 .......................................................

w okresie4 od..............................do......................w wymiarze5 .............................................

na co uzyskałem zgodę prezesa sądu rejonowego w dniu .......................... nr .....................

c) w1 .............................................................. na podstawie2 ....................................................... w charakterze3 .......................................................

w okresie4 od..............................do......................w wymiarze5 .............................................

na co uzyskałem zgodę prezesa sądu rejonowego w dniu .......................... nr .....................

Uwagi ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Objaśnienia: 1 Nazwa i adres pracodawcy .

2 Określenie formy prawnej zatrudnienia: mianowanie, umowa o pracę na czas określony albo nieokreślony, umowa zlecenia, umowa o dzieło, inne (określić jakie).

3 Oznaczenie stanowiska np. profesor, adiunkt, wykładowca.

4 Jeżeli zatrudnienie nastąpiło w latach poprzedzających rok sprawozdawczy należy wskazać jedynie rok. Jeżeli zatrudnienie jest na czas nieokreślony należy wpisać "czas nieokreślony"

5 Należy określić, o jaki wymiar pracy chodzi: pełen etat albo część etatu albo dorywczo oraz ilość godzin w tygodniu albo semestrze albo roku.

2. W roku sprawozdawczym nie podejmowałem innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków komornika sądowego, mogło osłabiać zaufanie do mojej bezstronności lub przynieść ujmę godności zawodu komornika sądowego*).

W roku sprawozdawczym podejmowałem się następujących zajęć lub sposobów zarobkowania, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy1:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................

Objaśnienia: 1 Należy określić na czym polega dodatkowe zajęcie lub sposób zarobkowania, w jaki sposób i na czyją rzecz jest wykonywane, z ewentualnym wskazaniem zajmowanego stanowiska, formy prawnej oraz, jeśli to możliwe, wymiaru czasu pracy, a nadto wskazać datę zgłoszenia zamiaru jego podjęcia prezesowi właściwego sądu ze wskazaniem nr Kmo.

VII

W roku ................... wyegzekwowano opłaty egzekucyjne w łącznej wysokości ..............................

Łączna wysokość opłat wyegzekwowanych

Wysokość prawomocnie ustalonych opłat pozostałych do wyegzekwowania w roku kolejnym1

W tym od wierzycieli

W tym od dłużników

1

2

3

Objaśnienia: 1 Wysokość tą ustala się według stanu zaległości na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem.

VIII

Uwagi ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

(miejscowość, data)(podpis komornika sądowego)

Objaśnienia: *) niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

Tabela 1

Liczba skarg na przewlekłość postępowania prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r. poz. 75)

pozostało do rozpoznania przez sąd z poprzedniego roku

wpłynęło w roku sprawozdawczym

prawomocnie rozpoznano w roku sprawozdawczym

pozostało do rozpoznania na rok następny

łączna wysokość przyznanych sum pieniężnych

odrzucono

oddalono w całości

uwzględniono

przyznano sumę pieniężną

nie przyznano sumy pieniężnej

Tabela 2

Liczba skarg na czynność komornika

pozostało z poprzedniego roku (kol. 11+12)

wpłynęło w roku

sprawozda-wczym

uwzględniono

przez

komornika

Przekazano do rozpoznania sądu1

pozostało w kancelarii na rok następny4

ogółem

przekazano

liczba spraw, w których między wpływem skargi a przekazaniem sprawy do sądu upłynęło więcej niż 7 dni2

odrzucono3

oddalono3

uwzględniono w części3

uwzględniono w całości3

w tym sprawy, w których z urzędu wydano zarządzenia w trybie art. 759 § 2 i 3 k.p.c.3

pozostało w sądzie na rok następny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Objaśnienia: 1 Liczba wszystkich spraw wymienionych w kol. 1 i 2 przekazanych sądowi w trybie art. 767 § 5 k.p.c.

2 Dotyczy spraw wymienionych w kol. 1 i2, o ile wysłanie akt do sądu nastąpiło w roku sprawozdawczym, a w dacie wysłania przekroczony już został termin 7 - dniowy.

3 Dotyczy prawomocnie wydanych postanowień, które w danym roku sprawozdawczym po raz pierwszy wpłynęły do kancelarii komorniczej lub ich treść przekazano do wiadomości komornika sądowego w inny niebudzący wątpliwości sposób (uwidocznienie w systemie teleinformatycznym, faks z sądu, wydruk papierowy bądź cyfrowy przedłożony przez stronę lub uczestnika, którego treść i prawomocność potwierdzono w sekretariacie sądu). Jeżeli konkretne rozstrzygnięcie zostało raz odnotowane w urządzeniach kancelarii komorniczej w danym dniu, nie odnotowuje się tego faktu powtórnie.

4 Sprawy, które wpłynęły do kancelarii komorniczej w danym roku sprawozdawczym, ale nie zostały jeszcze rozpoznane przez komornika sądowego, względnie nie przekazano ich w tym roku do sądu.

Tabela 3

Liczba wniosków o obniżenie opłaty egzekucyjnej

pozostało z poprzedniego roku (kol. 9+10)

wpłynęło w roku sprawozdawczym

uwzględniono przez komornika

Przekazano do rozpoznania sądowi1

pozostało w kancelarii na rok następny4

ogółem

przekazano1

liczba spraw, w których między wpływem skargi a przekazaniem sprawy do sądu upłynęło więcej niż 7 dni2

odrzucono3

oddalono3

uwzględniono3

pozostało w sądzie na rok następny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objaśnienia:1 Liczba wszystkich spraw wymienionych w kol. 1 i 2 przekazanych sądowi w trybie art. 767 § 5 k.p.c.

2 Dotyczy spraw wymienionych w kol. 1i2, o ile wysłanie akt do sądu nastąpiło w roku sprawozdawczym, a w dniu wysłania przekroczony już został termin 7 - dniowy.

3 Dotyczy prawomocnie wydanych postanowień, które w danym roku sprawozdawczym po raz pierwszy wpłynęły do kancelarii komornika sądowego lub ich treść przekazano do wiadomości komornika sądowego w inny, niebudzący wątpliwości, sposób (uwidocznienie w systemie teleinformatycznym, fax z sądu, wydruk papierowy bądź cyfrowy przedłożony przez stronę lub uczestnika, którego treść i prawomocność potwierdzono w sekretariacie sądu). Jeżeli konkretne rozstrzygnięcie zostało raz odnotowane w urządzeniach kancelarii komorniczej w danym dniu, powtórnie nie odnotowuje się tego faktu.

4 Sprawy, które wpłynęły do kancelarii komorniczej w danym roku sprawozdawczym, ale nie zostały jeszcze rozpoznane przez komornika sądowego, względnie nie przekazano ich w tymże roku do sądu.

Tabela 4

Liczba postanowień, w których z urzędu wydano zarządzenia w trybie art. 759 § 2 i 3 k.p.c.1

Ogółem

Wyłącznie w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

W tym również z zastosowaniem art. 759 § 3 k.p.c.

w toku egzekucji z nieruchomości

w pozostałych sprawach

w toku egzekucji z nieruchomości

w pozostałych sprawach

Objaśnienia: 1 Obejmuje wyłącznie postanowienia, które nie zawierają innych rozstrzygnięć (np. co do treści skargi na czynność komornika), przy czym dotyczy to prawomocnie wydanych postanowień, które w

danym roku sprawozdawczym po raz pierwszy wpłynęły do kancelarii komorniczej lub ich treść przekazano do wiadomości komornika sądowego w inny niebudzący wątpliwości sposób (uwidocznienie w systemie

teleinformatycznym, faks z sądu, wydruk papierowy bądź cyfrowy przedłożony przez stronę lub uczestnika, którego treść i prawomocność potwierdzono w sekretariacie sądu). Jeżeli konkretne rozstrzygnięcie zostało

raz odnotowane w urządzeniach kancelarii komorniczej w danym dniu, powtórnie nie odnotowuje się tego faktu.

Tabela 5

Liczba dozorów nad ruchomościami w trybie art. 855 § 1 k.p.c. powierzonych osobie innej niż dłużnik bądź jego domownik

Ogółem odebrano1

Czas trwania2

w tym uchylono przez sąd

pozostałe

do 7 dni

powyżej 7 dni do miesiąca

powyżej miesiąca do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do roku

ponad rok

Objaśnienia: 1 Należy podać liczbę wydanych odrębnie postanowień, a nie ruchomości nimi objętych.

2 Obejmuje okres od daty fizycznego wydania ruchomości dozorcy do momentu wydania postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór osobie uprawnionej (w tym dłużnikowi, jego domownikowi lub osobie przez

dłużnika wskazanej jako wyłącznie uprawniony do władania rzeczą albo nabywcy tej ruchomości). Na ustalenie czasu trwania dozoru nie ma wpływu fakt wydania postanowienia o zmianach dozoru na rzecz osób

wskazanych przez samego komornika sądownego lub wierzyciela - innych niż osoba uprawniona, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Tabela 6

Liczba przypadków udzielenia asysty przez Policję1

Ogółem

Kmp

Kms

Km

GKm

Kmn

o egzekucję świadczeń pieniężnych

o egzekucję świadczeń niepieniężnych

o egzekucję świadczeń pieniężnych

o egzekucję świadczeń niepieniężnych

Objaśnienie: 1 Należy wpisać każdy przypadek udziału Policji w danej czynności, nawet jeśli miał on miejsce kilkakrotnie w danej sprawie.

Tabela 7

SUMA EGZEKWOWANYCH NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

RODZAJE SPRAW

Wysokość należności

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które wpłynęły w okresie tego roku

1

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które pozostały z poprzedniego roku

2

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które zostały załatwione ostatecznie

3

Ze spraw egzekucyjnych Kms, które pozostały do załatwienia na rok następny

4

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

wzór
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego (Dz. U. z 2008 r. poz. 19), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).