Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.27.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 lutego 1996 r.
w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:
§  1. Operator sieci telekomunikacyjnej obowiązany jest uzgadniać z Ministrem Łączności plany budowy, przebudowy lub rozbudowy, zwane dalej "planami":
1) sieci telekomunikacyjnych użytku publicznego, w których świadczone są usługi telekomunikacyjne obejmujące usługi telefoniczne, jeżeli:
a) zakres budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych obejmuje obszar przekraczający granice okręgu telefonicznego, określone w planie numeracji krajowej dla sieci telefonicznych użytku publicznego,
b) zakres budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych dotyczy zmiany istniejących granic sieci miejscowej lub utworzenia nowego obszaru sieci miejscowej,
c) budowa, przebudowa lub rozbudowa sieci telekomunikacyjnych obejmuje zmianę układu sieci lub warunków współpracy istniejącej sieci użytku publicznego,
d) w wyniku budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych nastąpi zmiana istniejącej numeracji dla liczby abonentów większej niż 100,
2) sieci telekomunikacyjnych użytku publicznego, w których świadczone są usługi telekomunikacyjne nie obejmujące usług telefonicznych,
3) sieci telegraficznych, jeżeli zmianie podlega typ i lokalizacja centrali telegraficznej oraz gdy budowana jest nowa centrala,
4) sieci telekomunikacyjnych wewnętrznych i wydzielonych, jeżeli zakres budowy, przebudowy lub rozbudowy obejmuje budowę linii telekomunikacyjnej przekraczającej granicę administracyjną miejscowości.
§  2. Budowa, przebudowa lub rozbudowa sieci telekomunikacyjnych, realizowana w ramach zezwoleń udzielonych przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną, podlega uprzednim szczegółowym uzgodnieniom z tą Agencją. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  3.
1. Przedstawiane do uzgodnienia plany powinny zawierać następujące dane:
1) zakres rzeczowy oraz obszar planowanej inwestycji,
2) sposoby powiązania sieci z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego, uzgodnione z zainteresowanymi operatorami sieci,
3) charakterystykę techniczno-eksploatacyjną inwestycji, a w szczególności:
a) typ, rodzaj oraz podstawowe parametry techniczne urządzenia lub systemu telekomunikacyjnego,
b) rodzaje linii telekomunikacyjnych,
c) system nadzoru i utrzymania,
d) zakres numeracji,
e) zakres częstotliwości oraz liczbę planowanych do wykorzystania kanałów,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
2. W przypadku gdy wybór przez operatora urządzeń lub systemów telekomunikacyjnych, będących przedmiotem uzgodnienia, następuje w drodze przetargu, dane wymienione w ust. 1 pkt 3 lit. a)-c) należy przedstawić do uzgodnienia po przeprowadzeniu przetargu.
3. Operator sieci telekomunikacyjnej przedstawia do uzgodnienia plany w dwóch egzemplarzach.
§  4. Do wniosku o uzgodnienie planu operator jest zobowiązany dołączyć opinię uprawnionego podmiotu, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564). Opinia powinna zawierać:
1) ocenę wniosku o uzgodnienie planu ze względu na jego zgodność z wymaganiami, o których mowa w § 1 i § 3,
2) ocenę planu ze względu na zgodność z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o łączności.
§  5. Uzgodnienie lub odmowa uzgodnienia planu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
§  6.
1. Minister Łączności, oceniając prawidłowość proponowanych rozwiązań technicznych, może wystąpić o dokonanie przez operatora sieci telekomunikacyjnej zmiany lub uzupełnienia projektu planu.
2. Minister Łączności może zwrócić się do operatora sieci telekomunikacyjnej o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących planowanej inwestycji.
§  7.
1. Zmiana uzgodnionego planu wymaga ponownego uzgodnienia z Ministrem Łączności, które następuje w drodze odrębnej decyzji administracyjnej.
2. Minister Łączności stwierdza wygaśnięcie decyzji uzgadniającej w przypadku realizacji inwestycji niezgodnie z zatwierdzonym planem.
§  8. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 września 1991 r. w sprawie zakresu i trybu uzgodnień planów przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 88, poz. 402).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.