§ 6. - Zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.16.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1970 r.
§  6.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Centralnego Urzędu Geologii oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.